Biblioteka szkolna  

 


 

 

Biblioteka czynna w godzinach:

 

Poniedziałek     -  750 -1350

Wtorek              -  900 -1500

Środa               -  750 -1350

Czwartek         - 750 -1350

Piątek             -  750 -1350

 

 

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych

 

 1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
 2. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko w liczbie do czterech egzemplarzy, na okres jednego miesiąca. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel bibliotekarz może zwiększyć liczbę wypożyczeń np. wakacje, ferie …
 3. Czytelnik może prosić o przedłużenie terminu zwrotu wypożyczonej książki. Warunkiem uzyskania prolongaty jest brak zamówienia na daną pozycję.
 4. W stosunku do czytelników przetrzymujących książki mogą być zastosowane kary: nagana wychowawcy klasy, praca na rzecz biblioteki, okresowe wstrzymanie wypożyczenia
 5. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
 6. Dokumentem uprawniającym do korzystania z biblioteki jest ważna legitymacja szkolna.
 7. Za przekazane książki do klasopracowni odpowiedzialność ponoszą opiekunowie (nauczyciele) poszczególnych sal lekcyjnych.
 8. Ze zbiorów audiowizualnych uczniowie mogą korzystać na lekcjach w obecności nauczyciela
 9. Czytelnicy powinni szanować wypożyczone książki.
 10. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia wypożyczonej książki, użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki lub po uzgodnieniu z pracownikiem biblioteki, wydania zbliżonego tematycznie.
 11. Maturzyści rozliczają się z wypożyczonych zbiorów najpóźniej na tydzień przed zakończeniem zajęć dydaktycznych. Do zakończenia egzaminów maturalnych i egzaminu zawodowego mogą korzystać z zasobów biblioteki w czytelni.
 12. Odchodzący ze szkoły pracownicy mają obowiązek rozliczyć się z biblioteką
 13. Uczniom biorącym systematycznie udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.

 

Zasady korzystania z czytelni

 

 1. Czytelnia jest czynna w godzinach pracy biblioteki
 2. Przed skorzystaniem z czytelni każdy uczeń zobowiązany jest wpisać się do zeszytu odwiedzin.
 3. W czytelni można korzystać ze zbiorów wypożyczalni i księgozbioru podręcznego
 4. Czytelnia jest także miejscem cichej nauki oraz douczania w ramach pomocy koleżeńskiej
 5. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i picia napojów

Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych:

Użytkownicy mają dostęp do pięciu stanowisk komputerowych podłączonych do Internetu.

Mogą korzystać także ze skanera.

1.      Z komputera można korzystać jedynie za zgodą i pod opieką nauczyciela-bibliotekarza.

2.      Przed rozpoczęciem pracy przy komputerze, należy wpisać się do zeszytu odwiedzin

3.      Stanowiska komputerowe w bibliotece służą do wyszukiwania informacji gromadzonych w celach edukacyjnych.

4.      Pierwszeństwo przy korzystaniu z komputerów mają te osoby, które przygotowują się do zajęć lekcyjnych czy konkursów.

5.      Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 40 minut. Jeżeli nie ma innych chętnych, czas korzystania z komputera może zostać wydłużony.

6.      Dostęp do komputerów jest możliwy w godzinach pracy biblioteki, z wyjątkiem przerw międzylekcyjnych.

7.      Nie wolno zmieniać ustawień komputera, wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych.

8.      Wyszukane informacje użytkownik zapisuje na własnych dyskach.

9.      Za mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego odpowiedzialność finansową ponosi użytkownik.

W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, nauczyciel-bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika

 

 

W bibliotece znajduje się centrum multimedialne wyposażone w komputery z dostępem do Internetu.

 

 

DSC_0230DSC_0231

 

 

 

Uczniowie mogą również korzystać z czytelni

 

 

UWAGA!

Zapraszamy wszystkich uczniów do biblioteki szkolnej po nowe książki zakupione z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

UCZNIOWIE MAJĄ DO NICH WOLNY DOSTĘP

index.2

 

Członkowie Koła Przyjaciół Biblioteki angażują się w prace biblioteczne: wykonują okolicznościowe wystawy i gazetki, wypożyczają książki, zajmują się konserwacją księgozbioru…

 

 

DSC_0234DSC_0237

 

 

 

 

Narodowe czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego

 

Uczniowie naszej szkoły już po raz kolejny włączyli się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania. Tym razem w Miejskim Centrum Kultury Rekreacji i Sportu – pamiętając o 100. rocznicy odzyskania niepodległości – czytano „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.

W akcję czytania włączyli się również : samorządowy, ksiądz, nauczyciele … .

Wspólne czytanie pokazuje, że biblioteka to nie tylko mury, ale również wyjście do czytelnika.

Za przygotowanie uczniów odpowiedzialni byli nauczyciele języka polskiego

p. Beata Kasicka i p. Andrzej Łopata.

W organizację spotkania zaangażowała się również p. Maria Wiśniewska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W bibliotece również świętowano 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości

 

 IMG_20181107_104627(1)